ระบบข้อมูลสารสนเทศ สพป.อุดรธานี เขต 2

แสดง 1 ถึง 20 จาก 196 ผลลัพธ์

รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนได้รับจาก สพฐ.โรงเรียนจัดหามาใช้งานได้ใช้งานไม่ได้จำนวนทั้งหมด
41020001บ้านปอ70707
41020002บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)205870878
41020003บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)60606
41020004บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)41041014
41020005บ้านดอนแก้ว60606
41020006บ้านเชียงแหว301203042
41020007บ้านเซียบ171526532
41020008บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง1102911
41020009บ้านสวนหม่อน18018018
41020010บ้านเดียม60336
41020011บ้านนกขะบา11202
41020012บ้านเหล่าแชแลหนองแวง131014023
41020013บ้านเมืองพรึก40404
41020014บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง70707
41020015บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม6713013
41020016บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย343211637
41020017บ้านดอนเงิน50505
41020018บ้านห้วยกองสี90819
41020019บ้านโนนสิมมา60066
41020020บ้านโนนจำปา53628