ระบบสารสนเทศ สพป.อุดรธานี เขต 2

ระบบข้อมูลสารสนเทศ สพป.อุดรธานี เขต 2

194 แห่ง

จำนวนโรงเรียน

ดูรายละเอียด

25,216 คน

จำนวนนักเรียน

ดูรายละเอียด

1,841 ห้อง

จำนวนห้องเรียน

ดูรายละเอียด

2,390 คน

จำนวนครูและบุคลากร (ร.ร)

ดูรายละเอียด

งานบริหารทั่วไป

งานวิชาการ

ข้อมูลของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

ข้อมูลของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาหลักสูตร / โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน(ปฐมวัย, ประถม, มัธยม)

ข้อมูลทะเบียน และการใช้สื่อการเรียน / นวัตกรรม / แหล่งเรียนรู้ /ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ห้องสมุด

ข้อมูลการได้รับการนิเทศจากภายนอกและภายใน

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ / ผลการประเมินคุณภาพภายใน

การจัดการเรียนรู้ / เน้นทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ